خرید املاک در بوران آمل

کد1104 دارای موقعیت عالی سند فروشنامه ای با مهر شورای داخل بافت مناسب ساخت قیمت متری ۲۵۰ هزار تومان