خرید املاک در بلوار فلاحی مشهد

کوچه فلاحی 38.12
کوچه فلاحی 38.12 طبقه دوم
محدوده بهورز4 دو خوابه / طبقه اول
فلاحی 2 دو خوابه / طبقه چهارم
خیابان مروارید، کوچه مروارید 3 دو خوابه
فلاحی 38/4 دو خوابه / طبقه چهارم
سه خوابه / طبقه سوم
دو خوابه / طبقه اول
سه خوابه / طبقه سوم
سه خوابه / طبقه چهارم
دو خوابه
خیابان صیاد دو خوابه / طبقه چهارم