خرید املاک در بلوار دانش آموز مشهد

1
دانش اموز 11 شش خوابه
بلوار فرهنگ طبقه اول
خیابان دانش اموز _ اوایل
خیابان اوایل _ دانش اموز سه خوابه
خیابان دانش اموز _ اواخر سه خوابه
3
خیابان دانش اموز 31 سه خوابه / طبقه سوم
خیابان دانش اموز _ اوایل چهار خوابه
بلوار دانش آموز (اواخر) سه خوابه / طبقه اول