خرید املاک در بلوار دانشجو مشهد

دانشجو11 سه خوابه / طبقه سوم
خیابان دانشجو 26 دو خوابه / طبقه سوم
خیابان دانشجو 28 سه خوابه / طبقه دوم
خیابان دانشجو 28 دو خوابه / طبقه اول
خیابان دانشجو 30 سه خوابه / طبقه اول
خیابان دانشجو 26 دو خوابه / طبقه سوم
خیابان دانشجو15 دو خوابه / طبقه اول
خیابان دانشجو13 سه خوابه / طبقه دوم
خیابان دانشجو 10 دو خوابه / طبقه همکف
خیابان دانشجو 10 دو خوابه / طبقه چهارم
خیابان دانشجو _ اواسط سه خوابه / طبقه سوم
خیابان دانشجو 4 سه خوابه / طبقه پنجم