خرید املاک در بلوار الهیه مشهد

1
دو خوابه
محدوده الهیه27 دو خوابه / طبقه پنجم
بلوار امیریه ،امیریه 37 فرش مشهد دو خوابه / طبقه دوم
خیابان الهیه 6
1
بلوار الهیه دو خوابه / طبقه چهارم
8
خیابان سجادیه22 دو خوابه / طبقه چهارم
خیابان الهیه 37 دو خوابه / طبقه سوم
خیابان مجیدیه33 دو خوابه