خرید املاک در بلوار اقبال لاهوری مشهد

طبقه چهارم
طبقه اول
طبقه دوم
محدوده بنفشه یک خوابه / طبقه اول
محدوده اقبال21 دو خوابه
دو خوابه / طبقه اول
محدوده برسلانی دو خوابه / طبقه دوم
دو خوابه / طبقه چهارم
محدوده بنفشه دو خوابه / طبقه چهارم
اقبال لاهوری12 یک خوابه / طبقه همکف
اقبال لاهوری21 دو خوابه / طبقه دوم
اقبال لاهوری 13 سه خوابه / طبقه چهارم
خیابان لاهوری14 دو خوابه / طبقه چهارم
خیابان اقبال لاهوری16 دو خوابه
دو خوابه / طبقه دوم