خرید املاک در باغ فردوس بابل

سه خوابه / طبقه سوم
سه خوابه / طبقه پنجم
سه خوابه / طبقه ششم
دو خوابه / طبقه دوم
محوطه اوقاف دو خوابه / طبقه سوم
خیابان امیرکبیر شرقی دو خوابه / طبقه اول
خیابان مدرس محوطه توحید دو خوابه / طبقه چهارم
خیابان امیرکبیر شرقی دو خوابه / طبقه سوم
خیابان امیرکبیر شرقی دو خوابه / طبقه سوم
خیابان امیرکبیر شرقی دو خوابه / طبقه دوم