خرید املاک در باغ دکترسنگ ساری

خیابان قائم دو خوابه / طبقه چهارم
4
محدوده قائم دو خوابه / طبقه سوم
خیابان قائم دو خوابه / طبقه اول
خیابان قائم طبقه سوم
خیابان قائم طبقه اول
طبقه چهارم
2
خیابان قائم
خیابان قائم
خیابان سی متری ولیعصر طبقه پنجم