خرید املاک در اهواز

مشاور املاک امام 🔶 زمین تجاری جهت فروش 🔹نشانی :مجتمع بنکداران شرق اهواز خیابان ناصرخسرو فاز۳ مساحت۱۲۰متر ابعاد۷/۵×۱۶ 🔹 قیمت فروش ۱ میلیارد

مشاور املاک امام 🔶 زمین تجاری جهت فروش 🔹نشانی :مجتمع بنکداران شرق اهواز خیابان ناصرخسرو فاز۳ مساحت۱۲۰متر ابعاد۷/۵×۱۶ 🔹 قیمت فروش ۸۰۰ میلیون

مشاور املاک امام 🔶 انبار تجاری جهت فروش 🔹نشانی :مجتمع بنکداران شرق اهواز خیابان نظامی فاز۱ مساحت ۳۷۵متر ابعاد۱۵×۲۵ دارای۲۰۰متر بالکن 🔹 قی...

مشاور املاک امام 🔶 زمین تجاری جهت فروش 🔹نشانی :مجتمع بنکداران شرق اهواز خیابان نظامی فاز۱ مساحت ۳۷۵متر ابعاد۱۵×۲۵ 🔹 قیمت فروش ۶۲۰ میلیون

مشاور املاک امام 🔶 انبار تجاری جهت فروش 🔹نشانی :مجتمع بنکداران شرق اهواز خیابان فردوسی فاز۱ 🔹 مساحت :۳۷۵متر دارای ۲۰۰متربالکن 🔹 قیمت فروش:...

مشاور املاک امام 🔶 زمین تجاری جهت فروش 🔹نشانی :مجتمع بنکداران شرق اهواز خیابان فردوسی فاز۱ 🔹 مساحت :۳۷۵متر 🔹 قیمت فروش: ۶۰۰ میلیون

مشاور املاک امام 🔶 انبار تجاری جهت فروش 🔹 مساحت :۳۷۵متر دارای ۲۰۰متربالکن 🔹 قیمت فروش: ۱/۵ میلیارد 🔹

مشاور املاک امام 🔶 زمین تجاری جهت فروش 🔹 مساحت :۳۷۵متر 🔹 قیمت فروش: ۱/۵ میلیارد 🔹

مشاور املاک امام 🔶 زمین تجاری جهت فروش 🔹 مساحت :۳۷۵متر 🔹 قیمت فروش: ۹۸۰میلیون 🔹

مشاور املاک امام 🔶 زمین تجاری جهت فروش 🔹 مساحت :۳۷۵متر ابعاد۱۵×۲۵ 🔹 قیمت فروش: ۶۰۰ میلیون 🔹

مشاور املاک امام 🔶 انبار تجاری جهت فروش 🔹 مساحت :۷۶۵متر ابعاد۱۵×۵۱ 🔹 قیمت فروش: ۲/۵ میلیارد

مشاور املاک امام 🔶 زمین تجاری جهت فروش 🔹نشانی :مجتمع بنکداران شرق اهواز خیابان مولوی فاز۲ 🔹 مساحت :۳۷۵متر ابعاد۱۵×۲۵ 🔹 قیمت فروش: ۷۰...

مشاور املاک امام 🔶 انبار تجاری جهت فروش 🔹 مساحت :۱۲۰ ابعاد۷/۵×۱۶ دارای ۹۰متربالکن و بالابر 🔹 قیمت فروش: ۷۵۰میلیون

مشاور املاک امام 🔶 زمین تجاری جهت فروش 🔹نشانی :مجتمع بنکداران شرق اهواز خیابان شیخ انصاری 🔹 مساحت :۱۲۰ ابعاد۷/۵×۱۶ 🔹 قیمت فروش: ۴۰۰میل...

مشاور املاک امام 🔶 زمین تجاری جهت فروش 🔹نشانی :مجتمع بنکداران شرق اهواز خیابان شیخ مفید 🔹 مساحت :۲۵۰متر ابعاد۱۰×۲۵ 🔹 قیمت فروش: ۵۰۰میل...