خرید املاک در آزادشهر مشهد

بلوار جلال آل احمد خیابان جلال آل احمد 16 خیابان سروش 15 طبقه سوم
بلوار جلال آل احمد خیابان جلال آل احمد 2 سه خوابه / طبقه سوم
بلوار جلال آل احمد خیابان جلال آل احمد 11 سه خوابه / طبقه اول
خیابان امامت12 سه خوابه
بلوار جلال آل احمد
بلوار معلم طبقه پنجم
خیابان ایرج میرزا دو خوابه
خیابان ایرج میرزا72 دو خوابه / طبقه چهارم
خیابان ایرج میرزا 48 سه خوابه / طبقه اول
دو خوابه
خیابان سروش 24 دو خوابه / طبقه سوم
خیابان ایرج میرزا دو خوابه / طبقه سوم
بلوار جلال آل احمد طبقه سوم
خیابان سیدرضی
خیابان سیدرضی