خرید آپارتمان در یاغچیان تبریز

یک خوابه / طبقه هشتم
دو خوابه
دو خوابه
دو خوابه / طبقه چهارم
دو خوابه / طبقه ششم
دو خوابه / طبقه دوم
دو خوابه / طبقه چهارم
سه خوابه
دو خوابه / طبقه سوم
سه خوابه / طبقه چهارم