خرید آپارتمان در گیلاوند دماوند

اکازیون
مسکن مهر دو خوابه / طبقه سوم

🏫 #آپارتمان #فروش کاربری : #مسکونی 💵 قیمت فروش: 300 میلیون تومان جهت: شمالی غربی 🏬 تعداد طبقات: 5 🏬 شماره طبقه: 3 📍 محدوده #مسکن_مهر #مهر1...

اکازیون
دو خوابه / طبقه دوم

🏫 #آپارتمان #فروش کاربری : #مسکونی 💵 قیمت فروش: 935 میلیون تومان جهت: جنوبی 🏬 تعداد طبقات: 4 🏬 شماره طبقه: 2 📍 محدوده #گیلاوند #بلوار_رجای...

اکازیون
دو خوابه / طبقه دوم

🏫 #آپارتمان #فروش کاربری : #مسکونی 💵 قیمت فروش: 630 میلیون تومان جهت: جنوبی 🏬 تعداد طبقات: 4 🏬 شماره طبقه: 2 📍 محدوده #گیلاوند #خیابان_سپا...

اکازیون
دو خوابه / طبقه همکف

🏫 #آپارتمان #فروش کاربری : #مسکونی 💵 قیمت فروش: 660 میلیون تومان جهت: شمالی 🏬 تعداد طبقات: 3 📍 محدوده #گیلاوند #محک #فرهنگیان۱ #نیایش 🔑 تعد...

ویژه
مسکن مهر دو خوابه / طبقه اول

🏫 #آپارتمان #فروش کاربری : #مسکونی 💵 قیمت فروش: 300 میلیون تومان 🏬 تعداد طبقات: 4 🏬 شماره طبقه: 1 📍 محدوده #گیلاوند #مسکن_مهر #مهر1 #سایت_ب...

ویژه
دو خوابه / طبقه دوم

🏫 #آپارتمان #فروش کاربری : #مسکونی 💵 قیمت فروش: 935 میلیون تومان جهت: جنوبی 🏬 تعداد طبقات: 4 🏬 شماره طبقه: 2 📍 محدوده #گیلاوند #بلوار_رجای...

ویژه
بلوار شهید بهشتی دو خوابه / طبقه دوم

🏫 #آپارتمان #فروش کاربری : #مسکونی 💵 قیمت فروش: 500 میلیون تومان جهت: شمالی جنوبی دوکله 🏬 تعداد طبقات: 4 🏬 شماره طبقه: 2 📍 محدوده #دماوند...

ویژه
بلوار شهید رجایی دو خوابه / طبقه دوم

🏫 #آپارتمان #فروش کاربری : #مسکونی 💵 قیمت فروش: 1میلیارد23 میلیون تومان جهت: جنوبی 🏬 تعداد طبقات: 4 🏬 شماره طبقه: 2 📍 محدوده #گیلاوند #بلو...

ویژه
دو خوابه / طبقه سوم

🏫 #آپارتمان #فروش کاربری : #مسکونی 💵 قیمت فروش: 305 میلیون تومان جهت: جنوبی 🏬 تعداد طبقات: 4 🏬 شماره طبقه: 3 📍 محدوده #گیلاوند #مسکن_مهر #...

ویژه
سه خوابه / طبقه دوم

🏫 #آپارتمان #فروش کاربری : #مسکونی 💵 قیمت فروش: 1میلیارد350 میلیون تومان 🏬 تعداد طبقات: 5 🏬 شماره طبقه: 2 📍 محدوده #گیلاوند #خیابان_سپاه 🔑...

ویژه
دو خوابه / طبقه سوم
ویژه
دو خوابه / طبقه دوم

🏫 #آپارتمان #فروش کاربری : #مسکونی 💵 قیمت فروش: 375 میلیون تومان جهت: شمالی 🏬 تعداد طبقات: 4 🏬 شماره طبقه: 2 📍 محدوده #گیلاوند #محک #ولیعص...

ویژه
دو خوابه / طبقه دوم
ویژه
مسکن مهر دو خوابه / طبقه اول

#آپارتمان #فروش کاربری :#مسکونی 💵 قیمت فروش: 215 میلیون تومان 🏬 تعداد طبقات: 4 🏬 شماره طبقه: 1 📍 محدوده #گیلاوند #مسکن_مهر #پیمانیر 🔑 تعداد...

محک دو خوابه / طبقه دوم

#آپارتمان #فروش کاربری : #مسکونی 💵 قیمت فروش: 645 میلیون تومان 🏬 تعداد طبقات: 3 🏬 شماره طبقه: 2 📍 محدوده #گیلاوند #محک #فرهنگیان۲ #اندیشه 🔑...