خرید آپارتمان در گیلاوند دماوند

اکازیون
محک گلبرگ سه خوابه / طبقه سوم

آپارتمان فروش کاربری : مسکونی 💵 قیمت فروش: 655 میلیون تومان جهت: جنوبی 🏬 تعداد طبقات: 3 🏬 شماره طبقه: 3 📍 محدوده گیلاوند محک گلبرگ 🔑 تعدا...

اکازیون
محک دو خوابه / طبقه چهارم

آپارتمان فروش کاربری : مسکونی 💵 قیمت فروش: 300 میلیون تومان جهت: جنوبی 🏬 تعداد طبقات: 4 🏬 شماره طبقه: 4 🔑 تعداد اتاق: 2 سند: شش دانگ س...

سه خوابه / طبقه سوم

🏫 آپارتمان فروش کاربری : مسکونی 💵 قیمت فروش: 702 میلیون تومان جهت: شمالی 🏬 تعداد طبقات: 3 🏬 شماره طبقه: 3 📍 محدوده گیلاوند محک فرهنگیان۱ ن...

بلوار بعثت یک خوابه / طبقه سوم

🏫 آپارتمان فروش کاربری : مسکونی 💵 قیمت فروش: 280 میلیون تومان جهت: جنوبی 🏬 تعداد طبقات: 3 🏬 شماره طبقه: 3 📍 محدوده گیلاوند بلوار_بعثت 🔑...

ویژه
دمادشت دو خوابه / طبقه چهارم

جهت: جنوبی 🏬 تعداد طبقات: 4 🏬 شماره طبقه: 4 🔑 تعداد اتاق: 2 سند: شش دانگ سال ساخت: 1397 سال ساخت 📐 زیر بنا: 92 متر مربع 📏 توضیحات: طبقه چ...

ویژه
دمادشت , میدان گلها دو خوابه / طبقه اول

🏫 آپارتمان فروش کاربری :#مسکونی 💵 قیمت فروش: 660 میلیون تومان جهت: شمالی 🏬 تعداد طبقات: 3 🏬 شماره طبقه: 1 📍 محدوده گیلاوند دمادشت میدان_گل...

ویژه
بلوار بعثت

کاربری : مسکونی 💵 قیمت فروش: 2میلیارد500 میلیون تومان جهت: شمالی 🏬 تعداد طبقات: 3 🔑 تعداد اتاق: 6 سند: شش دانگ سال ساخت: 1382 سال ساخت 📏 م...

ویژه
دمادشت دو خوابه / طبقه چهارم

جهت: جنوبی 🏬 تعداد طبقات: 4 🏬 شماره طبقه: 4 🔑 تعداد اتاق: 2 سند: شش دانگ سال ساخت: 1394 سال ساخت 📐 زیر بنا: 85 متر مربع 📏 توضیحات: طبقه چ...

بلوار شهید رجایی دو خوابه / طبقه همکف

🏫 آپارتمان فروش کاربری : مسکونی 💵 قیمت فروش: 898 میلیون تومان جهت: جنوبی 🏬 تعداد طبقات: 4 📍 محدوده گیلاوند بلوار_رجایی ۲۰_متری_توحید 🔑 تعدا...

بلوار شهید رجایی بلوار رجایی دو خوابه / طبقه دوم

🏫 آپارتمان فروش کاربری : مسکونی 💵 قیمت فروش: 913 میلیون تومان جهت: جنوبی 🏬 تعداد طبقات: 4 🏬 شماره طبقه: 2 📍 محدوده گیلاوند بلوار_رجایی ۲۰_...

دمادشت دو خوابه / طبقه چهارم

🏫 آپارتمان فروش کاربری : مسکونی 💵 قیمت فروش: 595 میلیون تومان جهت: جنوبی 🏬 تعداد طبقات: 4 🏬 شماره طبقه: 4 📍 محدوده گیلاوند دمادشت قائم 🔑...

ولیعصر دو خوابه / طبقه سوم

آپارتمان فروش کاربری : مسکونی 💵 قیمت فروش: 403 میلیون تومان جهت: شمالی 🏬 تعداد طبقات: 4 🏬 شماره طبقه: 3 🔑 تعداد اتاق: 2 سند: شش دانگ س...

محک گلبرگ یک خوابه / طبقه اول

🏫آپارتمان فروش کاربری : مسکونی 💵 قیمت فروش: 366 میلیون تومان جهت: جنوبی 🏬 تعداد طبقات: 3 🏬 شماره طبقه: 1 📍 محدوده گیلاوند محک گلبرگ 🔑 تعد...

دو خوابه / طبقه چهارم

آپارتمان فروش کاربری : مسکونی 💵 قیمت فروش: 390 میلیون تومان جهت: جنوبی 🏬 تعداد طبقات: 4 🏬 شماره طبقه: 4 🔑 تعداد اتاق: 2 سند: شش دانگ س...

شهرک گاز دو خوابه / طبقه سوم

آپارتمان فروش کاربری : مسکونی 💵 قیمت فروش: 462 میلیون تومان جهت: جنوبی 🏬 تعداد طبقات: 3 🏬 شماره طبقه: 3 🔑 تعداد اتاق: 2 سند: شش دانگ س...