خرید آپارتمان در گوهردشت کرج

بلوار انقلاب خیابان ۱۷ سه خوابه / طبقه دوم
7
خیابان سوم
4
خیابان استقلال جنوبی سه خوابه
5
فاز 2 سه خوابه / طبقه چهارم
فاز 2 سه خوابه
4
فاز 1 سه خوابه / طبقه اول
فاز 2 دو خوابه
بلوار رستاخیز دو خوابه / طبقه اول
خیابان شهرداری دو خوابه / طبقه پنجم
فاز 2 سه خوابه / طبقه اول