خرید آپارتمان در گوهردشت کرج

فاز 3 بلوک 3 خیابان 13

گوهردشت فاز 3 بلوک 3 خیابان 13 ملک شمالی واحد سمت حیاط 3 سال ساخت نما تلفیقی 5 طبقه 2 واحدی طبقه چهارم 3 خواب...

فاز 2 خیابان 2 غربی

گوهردشت فاز 2 خیابان 2 غربی ملک جنوبی 4 سال ساخت نما رومی 4 طبقه طبقه دوم 3 خواب پارکینگ بالکن انباری...

فاز 3 بلوک 2 خیابان 8

گوهردشت فاز 3 بلوک 2 خیابان 8 ملک شمالی واحد رو به آفتاب کلید نخورده نما سنگ 6 طبقه 4 واحدی طبقه دوم 3 خواب پا...

داریوش خیابان خوش آرزوها

گوهردشت داریوش خیابان خوش آرزوها ملک شمالی واحد سمت حیاط 15 سال ساخت نما سنگ 4 طبقه 4 واحدی طبقه سوم 2 خواب پ...

فلکه اول خیابان فروردین کوچه صحرایی

گوهردشت فلکه اول خیابان فروردین کوچه صحرایی ملک جنوبی واحد سمت خیابان 6 سال ساخت نما سنگ 5 طبقه 2 واحدی طبقه اول...

بلوار انقلاب کوچه درخشیده

گوهردشت بلوار انقلاب کوچه درخشیده ملک شمالی واحد شمالی 17 سال ساخت نما آجر 4 طبقه 3 واحدی طبقه اول 2 خواب پ...

فاز 3 بلوک 1 خیابان 6

گوهردشت فاز 3 بلوک 1 خیابان 6 ملک شمالی واحد شمالی 15 سال ساخت نما سنگ 4 طبقه 2 واحدی طبقه سوم 2 خواب پارکی...

فاز 2 خیابان 11

گوهردشت فاز 2 خیابان 11 ملک شمالی واحد رو به آفتاب 3 سال ساخت نما سنگ 5 طبقه 2 واحدی طبقه اول 3 خواب پارکینگ...

خیابان داریوش کوچه انقلاب شمالی کوچه نسترن

گوهردشت خیابان داریوش کوچه انقلاب شمالی کوچه نسترن ملک جنوبی واحد سمت خیابان 13 سال ساخت نما سنگ 5 طبقه 3 واحدی طبقه پنج...

بلوار انقلاب خیابان 15 غربی

گوهردشت بلوار انقلاب خیابان 15 غربی ملک شمالی واحد شمالی نما سنگ 7 سال ساخت 5 طبقه 2 واحدی طبقه اول 3 خواب پار...

خیابان داریوش کوچه انقلاب شمالی کوچه سنبل

گوهردشت خیابان داریوش کوچه انقلاب شمالی کوچه سنبل ملک شمالی واحد شمالی نما سنگ 8 سال ساخت 5 طبقه 4 واحدی طبقه سوم 1...

خیابان داریوش کوچه لادن 7

گوهردشت خیابان داریوش کوچه لادن 7 ملک شمالی واحد سمت خیابان نما سنگ 7 سال ساخت 4 طبقه 2 واحدی طبقه دوم 2 خواب...

خیابان شهرداری بن بست نامور

گوهردشت خیابان شهرداری بن بست نامور ملک شمالی نما سنگ 14 سال ساخت 4 طبقه طبقه چهارم 2 خواب پارکینگ بالکن...

خیابان شهرداری خیابان گلستان 2

گوهردشت خیابان شهرداری خیابان گلستان 2 ملک جنوبی واحد جنوبی نما سنگ 3 سال ساخت 5 طبقه 2 واحدی طبقه سوم - پنجم 3 خوا...

خیابان داریوش خیابان ولیعصر 1

گوهردشت خیابان داریوش خیابان ولیعصر 1 ملک جنوبی واحد رو به آفتاب نما آجر 19 سال ساخت 3 طبقه 3 واحدی طبقه سوم 2 خوا...