خرید آپارتمان در گوهردشت کرج

خ 13 رستاخیز دو خوابه / طبقه سوم

# فروش گوهردشت، خ 13 رستاخیز ملک جنوبی واحد شمالی جنوبی نما سنگ 15 سال ساخت 4 طبقه طبقه سوم 2 خواب پارکینگ تلفن با...

فاز 2 سه خوابه / طبقه اول

# فروش گوهردشت، فاز 2 ملک شمالی واحد سمت حیاط نما سنگ 9 سال ساخت 5 طبقه طبقه اول 3 خواب پارکینگ تلفن بالکن انباری...

فاز 3، بلوک 2 دو خوابه / طبقه دوم

# فروش گوهردشت، فاز 3، بلوک 2 ملک جنوبی واحد شرقی غربی نما سنگ 18 سال ساخت 3 طبقه طبقه دوم 2 خواب پارکینگ تلفن بال...

میدان رستاخیز دو خوابه / طبقه سوم

# فروش گوهردشت، میدان رستاخیز ملک جنوبی واحد رو به افتاب نما اجر 3 سانتی 26 سال ساخت 4 طبقه طبقه سوم 2 خواب تلفن بالکن...

فاز 3، بلوک 3 طبقه دوم

#فروش گوهردشت فاز 3، بلوک 3 نما سنگ ملک شمالی واحد جنوبی...

فاز 3، بلوک 3 طبقه اول

#فروش گوهردشت فاز 3، بلوک 3 ملک شمالی واحد جنوبی...

فاز 3 بلوک 3

#فروش گوهردشت فاز 3، بلوک 3 ملک شمالی واحد جنوبی...

فاز 3، بلوک 3 سه خوابه / طبقه پنجم

# فروش گوهردشت، فاز 3، بلوک 3 ملک شمالی واحد جنوبی نما سنگ 2 سال ساخت 5 طبقه طبقه پنجم 3 خواب پارکینگ 2 تلفن بالکن...

فاز 3، بلوک 2 دو خوابه / طبقه سوم

# فروش گوهردشت، فاز 3، بلوک 2 ملک شمالی واحد شمالی نما سنگ 15 سال ساخت 4 طبقه طبقه سوم 2 خواب پارکینگ مشاء تلفن بال...

فاز 3، بلوک 3، خ 15 سه خوابه / طبقه سوم

# فروش گوهردشت، فاز 3، بلوک 3، خ 15 ملک شمالی واحد رو به افتاب نما سنگ 5 سال ساخت 5 طبقه طبقه سوم 3 خواب پارکینگ...

فاز یک، خ 11 شرقی سه خوابه / طبقه دوم

# فروش گوهردشت، فاز یک، خ 11 شرقی ملک شمالی واحد شمالی نما تلفیقی 8 سال ساخت 5 طبقه طبقه دوم 3 خواب پارکینگ تل...

رستاخیز، بلوک یک خ 16 سه خوابه / طبقه دوم

# فروش گوهردشت، رستاخیز، بلوک یک خ 16 ملک جنوبی واحد جنوبی نما تلفیقی نو ساز 5 طبقه طبقه دوم 3 خواب پارکینگ بالکن...

فاز 2 دو خوابه / طبقه چهارم

# فروش گوهذدشت فاز 2 ملک جنوبی واحد جنوبی نما سنگ 20 سال ساخت 4 طبقه طبقه چهارم 2 خواب پارکینگ تلفن بالکن...

بلوار انقلاب دو خوابه / طبقه سوم

# فروش گوهردشت، بلوار انقلاب ملک شمالی واحد شمالی نما اجر 3 سانتی 17 سال ساخت 4 طبقه طبقه سوم 2 خواب پارکینگ حی...

فاز 2 دو خوابه / طبقه اول

# فروش گوهردشت، فاز 2 ملک شمالی واحد شمالی نما سنگ 7 سال ساخت 5 طبقه طبقه اول 2 خواب پارکینگ تلفن بالکن...