خرید آپارتمان در گوهردشت کرج

فاز 2 خیابان 5 دو خوابه / طبقه اول

گوهردشت فاز 2 خیابان 5 ملک شمالی واحد شمالی 1 سال ساخت نما رومی 5 طبقه 2 واحدی طبقه اول 2 خواب پارکینگ با...

فاز 3 بلوک 1 خیابان 13 سه خوابه / طبقه اول

گوهردشت فاز 3 بلوک 1 خیابان 13 ملک شمالی واحد رو به آفتاب نما رومی 2 سال ساخت 5 طبقه 3 واحدی طبقه اول 3 خواب...

فاز 1 خیابان 5 شرقی دو خوابه / طبقه چهارم

گوهردشت فاز 1 خیابان 5 شرقی ملک شمالی واحد سمت حیاط نما سنگ 11 سال ساخت 5 طبقه 3 واحدی طبقه چهارم 2 خواب بالک...

خیابان داریوش کوچه آریا سه خوابه / طبقه اول

گوهردشت خیابان داریوش کوچه آریا ملک جنوبی واحد رو به آفتاب نما سنگ 5 سال ساخت 5 طبقه 3 واحدی طبقه اول 3 خواب...

خیابان شهرداری کوچه 11 غربی سه خوابه / طبقه سوم

گوهردشت خیابان شهرداری کوچه 11 غربی ملک جنوبی واحد سمت حیاط 8 سال ساخت نما گرانیت 4 طبقه 2 واحدی طبقه سوم 3 خواب...

فاز 3 بلوک 1 خیابان 7 دو خوابه / طبقه چهارم

گوهردشت فاز 3 بلوک 1 خیابان 7 ملک جنوبی واحد سمت خیابان 18 سال ساخت نما سنگ 4 طبقه 2 واحدی طبقه چهارم 2 خواب...

خیابان اصلی خیابان 6 شرقی سه خوابه / طبقه چهارم

گوهردشت خیابان اصلی خیابان 6 شرقی ملک شمالی واحد سمت حیاط 6 سال ساخت نما سنگ 5 طبقه 3 واحدی طبقه چهارم 3 خواب...

فاز 3 بلوک 1 خیابان 7 دو خوابه / طبقه چهارم

گوهردشت فاز 3 بلوک 1 خیابان 7 ملک جنوبی واحد سمت خیابان 18 سال ساخت نما سنگ 4 طبقه 2 واحدی طبقه چهارم 2 خواب...

خیابان اصلی خیابان 6 شرقی سه خوابه / طبقه چهارم

گوهردشت خیابان اصلی خیابان 6 شرقی ملک شمالی واحد سمت حیاط 6 سال ساخت نما سنگ 5 طبقه 3 واحدی طبقه چهارم 3 خواب...

کوی اتحاد خیابان فروردین شمالی کوچه مرجان دو خوابه / طبقه دوم

گوهردشت کوی اتحاد خیابان فروردین شمالی کوچه مرجان ملک جنوبی 28 سال ساخت 2 طبقه طبقه دوم 2 خواب بالکن انباری پ...

فاز 2 خیابان 11 غربی سه خوابه / طبقه اول

گوهردشت فاز 2 خیابان 11 غربی ملک جنوبی واحد سمت خیابان 1 سال ساخت نما سنگ 5 طبقه 2 واحدی طبقه اول 3 خواب...

خیابان داریوش خیابان نیلوفر 7 دو خوابه / طبقه دوم

گوهردشت خیابان داریوش خیابان نیلوفر 7 ملک جنوبی واحد شمالی جنوبی 4 سال ساخت نما سنگ 5 طبقه 2 واحدی طبقه دوم...

بلوار رستاخیز فاز 3 بلوک 1 خیابان 9 غربی دو خوابه / طبقه اول

گوهردشت بلوار رستاخیز فاز 3 بلوک 1 خیابان 9 غربی ملک شمالی واحد شمالی 5 سال ساخت نما تلفیقی 5 طبقه 2 واحدی طبقه...

فاز 3 بلوک 3 خیابان 15 سه خوابه / طبقه سوم

ملک شمالی واحد رو به آفتاب 4 سال ساخت نما سنگ 5 طبقه 2 واحدی طبقه سوم 3 خواب انباری پارکینگ بالک...

فاز 2 خیابان 2 غربی سه خوابه / طبقه پنجم

گوهردشت فاز 2 خیابان 2 غربی ملک جنوبی واحد شمالی جنوبی کلید نخورده نما سنگ 5 طبقه 2 واحدی طبقه اول - پنجم 3...