خرید آپارتمان در گلشهر تبریز

سه خوابه / طبقه ششم
دو خوابه / طبقه ششم
دو خوابه / طبقه دوم
سه خوابه / طبقه سوم
سه خوابه / طبقه ششم
دو خوابه / طبقه هفتم
پنج خوابه / طبقه ششم