خرید آپارتمان در گلبهار

بلوار امام خمینی مهرگان 1مجتمع فارغالتحصیلان چهار خوابه / طبقه چهارم
مجتمع فرهنگیان طبقه چهارم
انتهای عدالت .مجتمع بقیه ا... دو خوابه / طبقه دوم