خرید آپارتمان در گلباغ نماز رشت

پشت فروشگاه سناتور کوچه ابن سینا دو خوابه / طبقه دوم
خیابان گلستان4 سه خوابه / طبقه اول
خیابان گلستان16 طبقه دوم
خیابان گلستان6 طبقه سوم
جنب آزمایشگاه خاک دو خوابه / طبقه سوم
خیابان یعقوب زاده طبقه اول
خیابان یعقوب زاده دو خوابه / طبقه اول
خیابان یعقوب زاده
خیابان یعقوب زاده
خیابان گلستان4 چهار خوابه