خرید آپارتمان در کوی فرشته تبریز

محدوده فرشته شمالی دو خوابه / طبقه اول
طبقه پنجم
محدوده فرشته جنوبی چهار خوابه
محدوده فرشته شمالی سه خوابه / طبقه دوم
محدوده فرشته شمالی سه خوابه / طبقه دوم
محدوده فرشته جنوبی دو خوابه / طبقه سوم
طبقه پنجم
محدوده فرشته جنوبی سه خوابه / طبقه چهارم
محدوده فرشته جنوبی دو خوابه / طبقه پنجم
دو خوابه / طبقه پنجم