خرید آپارتمان در کوی فرشته تبریز

دو خوابه / طبقه چهارم
محله فرشته دو خوابه / طبقه پنجم
محله فرشته جنوبی دو خوابه / طبقه چهارم
سه خوابه / طبقه پنجم
دو خوابه / طبقه دوم
دو خوابه / طبقه دوم
دو خوابه / طبقه دوم
دو خوابه / طبقه پنجم
یک خوابه
دو خوابه