خرید آپارتمان در کلاکسر آمل

1
دو خوابه / طبقه چهارم
6
دریای68 دو خوابه / طبقه چهارم
دریای67 دو خوابه
دو خوابه
خیابان دریای68 دو خوابه / طبقه اول
1
خیابان دریای68 دو خوابه / طبقه اول
خیابان دریای 60 یک خوابه / طبقه همکف
خیابان فجر30 سه خوابه
1
بلوار طالب آملی سه خوابه
بلوار طالب آملی خیابان دریا43 دو خوابه