خرید آپارتمان در کلاکسر آمل

دو خوابه / طبقه چهارم
دریای68 دو خوابه / طبقه چهارم
دریای67 دو خوابه
دو خوابه
بلوار طالب آملی سه خوابه
خیابان دریای68 دو خوابه / طبقه اول
خیابان فجر30 سه خوابه
بلوار طالب آملی خیابان دریا43 دو خوابه
خیابان دریای68 دو خوابه / طبقه اول
خیابان دریای 60 یک خوابه / طبقه همکف
خیابان دریای67 دو خوابه / طبقه دوم
بلوار طالب املی طبقه سوم
خیابان دریای 75 دو خوابه / طبقه هشتم
بلوار طالب املی دو خوابه / طبقه اول