خرید آپارتمان در کرج

کرج ، جاده ملارد خیابان گلستان یکم دو خوابه / طبقه سوم
سه خوابه / طبقه اول
11
یک خوابه
بلوار انقلاب خیابان ۱۷ سه خوابه / طبقه دوم
ارغوان ۳ دو خوابه / طبقه سوم
دو خوابه / طبقه چهارم
ارغوان ۷ سه خوابه
2
فاز فاز 3 خیابان 341 سه خوابه / طبقه دوم
7
فاز فاز یک سه خوابه / طبقه دوم
فاز فاز یک ورودی از کمربندی دو خوابه / طبقه سوم