خرید آپارتمان در کارون تهران

خیابان امام خمینی بین خیابان جیحون و بزرگراه یادگار دو خوابه / طبقه اول
بین خیابان جیحون و کارون کوچه گروسی دو خوابه / طبقه اول
خیابان خوش، نرسیده به خیابان آذربایجان دو خوابه / طبقه اول
بین خیابان امام خمینی و خیابان هاشمی یک خوابه / طبقه اول
تقاطع طوس و قصرالدشت، کوچه آل بویه یک خوابه / طبقه دوم
بالاتر از بهنود، کوچه آل بویه دو خوابه / طبقه دوم
خیابان قصرالدشت پایین تر از هاشمی کوچه تربتیان پور یک خوابه / طبقه سوم
خیابان مالک اشتر بعد از کارون یک خوابه / طبقه اول
خیابان قصرالدشت ،پایین تر از هاشمی کوچه کشاورز ، بن بست کشاورز شمالی دو خوابه / طبقه سوم
خیابان جیحون نرسیده به سپه کوچه طباطبایی دو خوابه / طبقه دوم