خرید آپارتمان در کارون تهران

1
بالاتر از هاشمی طبقه زیر همکف
1
خیابان جیحون دو خوابه
1
خیابان دامپزشکی یک خوابه / طبقه چهارم
خیابان جیحون یک خوابه / طبقه سوم
1
دو خوابه / طبقه چهارم
1
خیابان جیحون دو خوابه / طبقه اول
یک خوابه / طبقه دوم
خیابان بوستان سعدی دو خوابه / طبقه اول
دو خوابه
خیابان حسام الدین یک خوابه / طبقه دوم