خرید آپارتمان در پونک شمالی تهران

بلوار سردار جنگل خیابان بهار غربی خیابان سهند سه خوابه
بلوار کمالی کوچه جهاد دوم دو خوابه
1
ایران زمین شمالی یک خوابه / طبقه چهارم
بلوار عدل یک خوابه / طبقه سوم
بلوار عدل دو خوابه / طبقه اول
1
بلوار کمال شرقی یک خوابه
1
خیابان ایران زمین شمالی دو خوابه / طبقه اول
1
بلوار کمالی شرقی دو خوابه / طبقه دوم
1
بلوار کمالی شرقی یک خوابه / طبقه چهارم
1
بلوار کمالی شرقی سه خوابه / طبقه اول