خرید آپارتمان در پردیس همدان

دو خوابه / طبقه سوم
دو خوابه / طبقه چهارم
سه خوابه
بین پردیس وعمار طبقه سوم
طبقه اول
طبقه دوم
دو خوابه / طبقه همکف
سه خوابه / طبقه پنجم
پردیس طراوت غربی سه خوابه / طبقه دوم
پردیس طراوت غربی سه خوابه / طبقه اول