خرید آپارتمان در ولیعصر تبریز

سه خوابه / طبقه دوم

کد آگهی 17651 نوع فروش منطقه ولیعصر متراژ (مترمربع) 170 قیمت 5,300,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 6 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 2,4 تعداد اتاق 3...

سه خوابه / طبقه اول

کد آگهی 16984 نوع ارائه منطقه ولیعصر متراژ (مترمربع) 265 قیمت 13,250,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 13 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 1,2 تاریخ تحو...

بلوار استانداری دو خوابه / طبقه اول

کد آگهی 17743 نوع فروش منطقه استانداری متراژ (مترمربع) 136 قیمت 2,575,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 5 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 1 تعداد اتاق...

سه خوابه / طبقه چهارم

کد آگهی 15900 نوع فروش منطقه ولیعصر متراژ (مترمربع) 190 قیمت 3,700,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 4 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 4,5 تعداد اتاق 3...

سه خوابه / طبقه دوم

کد آگهی 17651 نوع فروش منطقه ولیعصر متراژ (مترمربع) 170 قیمت 5,300,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 6 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 2,4 تعداد اتاق 3...

سه خوابه / طبقه چهارم

کد آگهی 15900 نوع فروش منطقه ولیعصر متراژ (مترمربع) 190 قیمت 4,000,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 4 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 4,5 تعداد اتاق 3...

سه خوابه

کد آگهی 8278 نوع فروش منطقه ولیعصر متراژ (مترمربع) 190 قیمت 8,000,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 6 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 1,3,4 تعداد اتاق...

دو خوابه / طبقه چهارم

کد آگهی 11444 نوع فروش منطقه ولیعصر متراژ (مترمربع) 170 قیمت 4,250,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 11 تعداد واحد در طبقه 2 طبقه 4 تاریخ تحویل 1...

سه خوابه / طبقه چهارم

کد آگهی 16841 نوع فروش منطقه ولیعصر متراژ (مترمربع) 120 قیمت 3,600,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 6 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 4 تعداد اتاق 3...

سه خوابه / طبقه چهارم

کد آگهی 15900 نوع فروش منطقه ولیعصر متراژ (مترمربع) 190 قیمت 4,000,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 4 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 4,5 تعداد اتاق 3...

بلوار استانداری سه خوابه / طبقه اول

کد آگهی 13801 نوع فروش منطقه استانداری متراژ (مترمربع) 143 قیمت 2,500,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 6 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 1 تعداد اتاق...

سه خوابه / طبقه دوم

کد آگهی 17662 نوع فروش منطقه ولیعصر جنوبی متراژ (مترمربع) 253 قیمت 4,350,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 5 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 2 تعداد ات...

سه خوابه / طبقه دوم

کد آگهی 9573 نوع فروش منطقه ولیعصر متراژ (مترمربع) 200 قیمت 7,000,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 4 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 2 تعداد اتاق 3 ن...

سه خوابه

کد آگهی 11320 نوع ارائه منطقه ولیعصر متراژ (مترمربع) 315 قیمت 11,970,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 6 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 1,2,4,5 تاریخ...

سه خوابه / طبقه هفتم

کد آگهی 16760 نوع فروش منطقه ولیعصر متراژ (مترمربع) 335 قیمت 16,750,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 8 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 7و8 تعداد اتاق...