خرید آپارتمان در ولیعصر تبریز

سه خوابه / طبقه دوم

کد آگهی 11201 نوع فروش منطقه ولیعصر متراژ (مترمربع) 274 قیمت 3,120,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 7 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 2 تعداد اتاق 3 نوع س...

سه خوابه / طبقه نهم

کد آگهی 1203 نوع فروش منطقه ولیعصر متراژ (مترمربع) 270 قیمت 7,290,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 9 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 9 تعداد اتاق 3 نوع سا...

سه خوابه / طبقه چهارم

کد آگهی 11306 نوع ارائه منطقه ولیعصر متراژ (مترمربع) 255 قیمت 5,000,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 12 تعداد واحد در طبقه 1 تاریخ تحویل 99/10 طبقه...

سه خوابه / طبقه دوم

کد آگهی 7542 نوع فروش منطقه ولیعصر جنوبی متراژ (مترمربع) 160 قیمت 1,000,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 7 تعداد واحد در طبقه 2 طبقه 2 تعداد اتاق 3...

سه خوابه / طبقه ششم

کد آگهی 9863 نوع ارائه منطقه ولیعصر متراژ (مترمربع) 128 قیمت 2,048,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 6 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 6 تاریخ تحویل 1399/0...

سه خوابه / طبقه اول

کد آگهی 5737 نوع فروش منطقه ولیعصر متراژ (مترمربع) 187 قیمت 2,050,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 5 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 1 تعداد اتاق 3 نوع سا...

سه خوابه / طبقه سوم

کد آگهی 8235 نوع فروش منطقه ولیعصر متراژ (مترمربع) 155 قیمت 1,595,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 4 تعداد واحد در طبقه 2 طبقه 3 تعداد اتاق 3 نوع سا...

سه خوابه / طبقه دوم

کد آگهی 11224 نوع فروش منطقه ولیعصر متراژ (مترمربع) 175 قیمت 2,050,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 7 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 2 تعداد اتاق 3 نوع س...

سه خوابه / طبقه اول

کد آگهی 8137 نوع فروش منطقه ولیعصر متراژ (مترمربع) 165 قیمت 1,398,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 7 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 1 تعداد اتاق 3 نوع سا...

سه خوابه

کد آگهی 4649 نوع فروش منطقه ولیعصر متراژ (مترمربع) 250 قیمت 4,500,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 9 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 1,2,3,6 تعداد اتاق 3...

دو خوابه / طبقه ششم

کد آگهی 11198 نوع فروش منطقه ولیعصر متراژ (مترمربع) 141 قیمت 2,185,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 6 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 6 تعداد اتاق 2 نوع س...

سه خوابه / طبقه اول

کد آگهی 11263 نوع فروش منطقه ولیعصر متراژ (مترمربع) 217 قیمت 3,475,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 8 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 1 تعداد اتاق 3 نوع س...

سه خوابه / طبقه چهارم

کد آگهی 6724 نوع فروش منطقه ولیعصر متراژ (مترمربع) 225 قیمت 4,300,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 5 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 4,5 تعداد اتاق 3 نوع...

دو خوابه

کد آگهی 2700 نوع فروش منطقه ولیعصر متراژ (مترمربع) 140 قیمت 1,320,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 4 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 0 تعداد اتاق 2 نوع سا...

دو خوابه / طبقه پنجم

کد آگهی 10908 نوع فروش منطقه ولیعصر متراژ (مترمربع) 95 قیمت 1,050,000,000 تومان کل طبقات ساختمان 5 تعداد واحد در طبقه 1 طبقه 5 تعداد اتاق 2 نوع سا...