خرید آپارتمان در ولیعصرجنوبی تبریز

سه خوابه / طبقه دوم
خیابان باختر سه خوابه / طبقه اول
دو خوابه / طبقه پنجم
سه خوابه / طبقه پنجم
سه خوابه
سه خوابه / طبقه چهارم
سه خوابه / طبقه دوم
دو خوابه / طبقه دوم
محله ولیعصر جنوبی سه خوابه / طبقه سوم
ولیعصرجنوبی دو خوابه / طبقه چهارم