خرید آپارتمان در هشتصدمتری ها مشهد

3
بلوار صیاد شیرازی دو خوابه
8
خیابان هفت تیر36 سه خوابه / طبقه سوم
بلوار هفت تیر دو خوابه / طبقه دوم
خیابان شهید فکوری 11 دو خوابه
خیابان برکپور طبقه چهارم
7
بلوار هفت تیر دو خوابه / طبقه اول
7
بلوار شهید فکوری طبقه چهارم
5
بلوار شهید فکوری طبقه سوم
خیابان شهید فکوری 13 دو خوابه / طبقه اول
بلوار هفت تیر دو خوابه / طبقه اول