خرید آپارتمان در هشتصدمتری ها مشهد

خیابان هفت تیر36 سه خوابه / طبقه سوم
بلوار صیاد شیرازی دو خوابه
خیابان شهید فکوری 11 دو خوابه
بلوار هفت تیر دو خوابه / طبقه دوم
خیابان هفت تیر دو خوابه / طبقه اول
بلوار هفت تیر دو خوابه / طبقه اول
بلوار شهید فکوری طبقه چهارم
بلوار شهید فکوری طبقه سوم
بلوار هفت تیر طبقه اول
میدان هشتم شهریور دو خوابه / طبقه سوم
بلوار هفت تیر دو خوابه / طبقه سوم
بلوار هفت تیر دو خوابه / طبقه دوم
بلوار هفت تیر دو خوابه / طبقه اول
بلوار هفت تیر دو خوابه
خیابان هفت تیر31 طبقه دوم