خرید آپارتمان در هاشمیه مشهد

هاشمیه21 دو خوابه / طبقه اول
12
بلوار هاشمیه خیابان هاشمیه 63 طبقه دوم
5
هاشمیه63 دو خوابه / طبقه دوم
هاشمیه63 دو خوابه / طبقه سوم
2
هاشمیه 29 دو خوابه / طبقه سوم
3
صارمی 22 دو خوابه / طبقه دوم
سه خوابه
5
بلوار هاشمیه خیابان هاشمیه 91 دو خوابه
5
هاشمیه14 سه خوابه / طبقه اول
دو خوابه / طبقه اول