خرید آپارتمان در هاشمیه مشهد

1
هاشمیه28 سه خوابه / طبقه چهارم
1
فرشته دو خوابه / طبقه سوم
بلوار هاشمیه دو خوابه
یک خوابه / طبقه اول
10
بلوار هاشمیه خیابان هاشمیه 10 سه خوابه / طبقه سوم
دو خوابه / طبقه چهارم
دو خوابه / طبقه اول
دو خوابه / طبقه اول
3
هاشمیه 14 برج افتاب سه خوابه / طبقه نهم
3
هاشمیه14 چهار خوابه / طبقه اول