خرید آپارتمان در نیشابور

محدوده پویش 18 دو خوابه / طبقه اول
محدوده اکرام5 دو خوابه / طبقه اول
حاشیه خیابان نور سه خوابه / طبقه دوم
نور37 سه خوابه
خیابان خیام محدوده شهرک ولیعصر سه خوابه
خیابان نور سه خوابه / طبقه اول
خیابان نور دو خوابه
شهرک بسیج دو خوابه
سه خوابه / طبقه دوم
5
خیابان خیام دو خوابه