خرید آپارتمان در نهاوند

دو خوابه / طبقه سوم
سه خوابه / طبقه ششم
پشت پاساژ گروس طبقه زیر همکف
طبقه سوم
دو خوابه / طبقه دوم
کنار مجتمع حاج حشمت، روبروی فروشگاه فرهنگیان دو خوابه / طبقه اول
دو خوابه / طبقه ششم
پشت دانشگاه حاج حشمت دو خوابه / طبقه سوم
خیابان حافظ دو خوابه / طبقه اول
دو خوابه / طبقه سوم