خرید آپارتمان در میدان گلها تهران

محدوده مظفری خواه طبقه چهارم
خیابان شکرالله طبقه پنجم
خیابان پروین اعتصامی دو خوابه
خیابان کاج دو خوابه
خیابان مظفری خواه دو خوابه / طبقه پنجم
خیابان مظفری خواه دو خوابه / طبقه اول
خیابان سیندخت شمالی دو خوابه
خیابان رهی معیری سه خوابه
خیابان شکرالله سه خوابه / طبقه سوم
یک خوابه / طبقه چهارم
خیابان شکرالله دو خوابه / طبقه سوم
خیابان کاج دو خوابه
خیابان پروین اعتصامی دو خوابه
خیابان مظفری خواه دو خوابه
خیابان سیندخت شمالی سه خوابه / طبقه دوم