خرید آپارتمان در میدان گلها تهران

خیابان پروین اعتصامی دو خوابه
خیابان پروین اعتصامی دو خوابه
خیابان مظفری خواه دو خوابه
خیابان کاج دو خوابه
خیابان مظفری خواه دو خوابه / طبقه پنجم
خیابان سیندخت شمالی سه خوابه / طبقه دوم
دو خوابه / طبقه چهارم
خیابان مظفری خواه دو خوابه / طبقه اول
خیابان سیندخت شمالی دو خوابه
خیابان رهی معیری سه خوابه