خرید آپارتمان در میدان کوثر كرمان

خیابان هزارویکشب
خیابان شهید علی ضیا دو خوابه / طبقه اول
خیابان هزارو یک شب سه خوابه
بلوار حمزه
بلوار شیراز سه خوابه