خرید آپارتمان در میدان کشوری بابل

دو خوابه / طبقه سوم

فروش آپارتمان محدوده ۳۵۰ تا ۴۰۰ کد ۲۰ محدوده کشوری ۴ طبقه ۴ واحد طبقه ۳ بدون آسانسور سند اعیان ۱۳ سال ساخت امکانات پارکینگ...

دو خوابه / طبقه دوم

فروش آپارتمان محدوده ۳۰۰ تا ۳۵۰ کد ۲۷ محدوده کشوری ۵ طبقه ۱۵ واحد طبقه ۲ سند ملک ۸سال ساخت امکانات آسانسور پارکینگ ا...

سه خوابه / طبقه ششم

فروش آپارتمان ۸۰۰ تا ۸۵۰ کد ۱۰ محدوده میدان کشوری ۶ طبقه ۶ واحد طبقه ۶ سند ملک صفر( تحویل ۹۸/۱۲) امکانات آسانسور پارکی...

دو خوابه / طبقه چهارم

فروش آپارتمان ۳۰۰ تا ۳۵۰ کد ۳ محدوده میدان کشوری ۴ طبقه ۸ واحد طبقه ۴ سند ملک ۱۲ سال ساخت امکانات آسانسور پارکینگ انباری...

دو خوابه / طبقه چهارم

فروش آپارتمان ۳۰۰ تا ۳۵۰ کد ۳ محدوده میدان کشوری ۴ طبقه ۸ واحد طبقه ۴ سند ملک ۱۲ سال ساخت امکانات آسانسور پارکینگ انباری...