خرید آپارتمان در میدان مطهری مشهد

فروش آپارتمان ۱۲۵ متری مشهد - مطهری شمالی ۵۷ کد ملک : ۱۴۷۳۳۵ مبلغ فروش : ۵۵۵ میلیون تومان

فروش آپارتمان ۱۲۰ متری مشهد - مطهری شمالی ۳۶فاتق ۱۲ کد ملک : ۱۴۶۵۲۹ مبلغ فروش : ۵۸۵ میلیون تومان

فروش آپارتمان ۸۰ متری مشهد - مطهری شمالی ۳۶ فاتق ۶ کد ملک : ۱۴۶۶۹۷ مبلغ فروش : ۳۰۰ میلیون تومان

فروش آپارتمان ۸۶ متری مشهد - مطهری شمالی ۳۶ کد ملک : ۱۴۶۳۷۱ مبلغ فروش : ۶۰۵ میلیون تومان

فروش آپارتمان ۱۱۹ متری مشهد - مطهری شمالی ۲۳ کد ملک : ۱۴۵۱۵۹ مبلغ فروش : ۶۱۰ میلیون تومان