خرید آپارتمان در میدان قدس اردبیل

بهار 2 سه خوابه / طبقه اول
بطرف یحیوی، پشت استخر شهرداری سابق، کوچه مطهری سه خوابه / طبقه اول
سه خوابه / طبقه ششم
سه خوابه / طبقه ششم
خیابان والی خیابان قدس1 سه خوابه / طبقه ششم
خیابان والی خیابان قدس1 سه خوابه / طبقه ششم
بزرگراه شهدا روبروی سبلان فاز 1 سه خوابه / طبقه دوم
خیابان بهار2 سه خوابه / طبقه سوم
خیابان بهار2 سه خوابه / طبقه سوم
محدوده دخانیات دو خوابه / طبقه چهارم
محدوده اداره دخانیات دو خوابه / طبقه چهارم
خیابان والی سه خوابه / طبقه دوم
خیابان والی سه خوابه
خیابان والی دو خوابه
خیابان والی سه خوابه / طبقه دوم