خرید آپارتمان در میدان صیادشیرازی مشهد

سه خوابه / طبقه اول
بلوار صیاد شیرازی یک خوابه
بلوار صیادشیرازی خیابان صیاد شیرازی 53 طبقه اول
بلوار صیاد شیرازی خیابان صیاد شیرازی 40 دو خوابه / طبقه چهارم
4
بلوار صیاد خیابان صیاد 40 طبقه سوم
9
خیابان صیاد شیرازی 42 دو خوابه / طبقه سوم
4
بلوار صیاد شیرازی خیابان صیاد 3 سه خوابه / طبقه سوم
بلوار صیاد شیرازی سه خوابه / طبقه سوم
بلوار صیادشیرازی یک خوابه / طبقه سوم
بلوار صیادشیرازی یک خوابه / طبقه سوم