خرید آپارتمان در میدان صارمی مشهد

8
بلوار شهید صارمی طبقه سوم
11
بلوار شهیدصارمی دو خوابه / طبقه سوم
10
بلوارشهید صارمی دو خوابه / طبقه سوم
6
بلوار شهیدصارمی طبقه سوم
بلوار صارمی خیابان صارمی 10 دو خوابه / طبقه اول
4
بلوار صارمی دو خوابه / طبقه سوم
9
بلوار هنرستان طبقه سوم
9
بلوار هنرستان طبقه سوم
9
بلوار صارمی سه خوابه / طبقه اول
7
بلوار صارمی دو خوابه / طبقه اول