خرید آپارتمان در میدان صارمی مشهد

طبقه اول
بلوار صارمی خیابان صارمی 54 سه خوابه
دو خوابه / طبقه اول
بلوار شهیدصارمی دو خوابه / طبقه اول
بلوار شهید صارمی دو خوابه / طبقه دوم
5
بلوار صارمی سه خوابه / طبقه سوم
1
محدوده صارمی38 دو خوابه / طبقه اول
بلوارصارمی خیابان صارمی 38 دو خوابه
8
بلوار شهید صارمی طبقه سوم
11
بلوار شهیدصارمی دو خوابه / طبقه سوم