خرید آپارتمان در میدان شهدا گرگان

خیابان رسالت 40
خیابان رسالت 35 بویه 3 طبقه دوم
محدوده 30 متری رسالت دو خوابه / طبقه دوم
خیابان گرگان جدید 28 دو خوابه / طبقه دوم
خیابان سی متری رسالت
خیابان سی متری رسالت طبقه سوم
محدوده بر خیابان سی متری رسالت طبقه اول
خیابان سی متری رسالت دو خوابه / طبقه اول
خیابان رسالت 40 طبقه سوم
خیابان سی متری رسالت دو خوابه / طبقه اول