خرید آپارتمان در میدان شریعتی اردبیل

خیابان خامنه ای سه خوابه / طبقه ششم
کوچه توپچیلار طبقه چهارم
خیابان اسماعیل بیگ دو خوابه / طبقه سوم
میدان 15خرداد خیابان خامنه ای سه خوابه / طبقه هفتم
میدان 15خرداد خیابان خامنه ای سه خوابه / طبقه هفتم
خیابان دانش طبقه اول
خیابان اسماعیل بیگ دو خوابه
میدان 15خرداد خیابان خامنه ای سه خوابه / طبقه هفتم
سه خوابه / طبقه چهارم
خیابان خامنه ای سه خوابه / طبقه هفتم