خرید آپارتمان در میدان شاهد همدان

بعد از بیمارستان بعثت یک خوابه / طبقه سوم