خرید آپارتمان در میدان دکتر فولادوند تهران

ظفر پیوندی دو خوابه / طبقه چهارم
ظفر دو خوابه / طبقه اول
سه خوابه / طبقه اول
ظفر سه خوابه / طبقه چهارم
ظفر دو خوابه / طبقه چهارم
یک خوابه / طبقه دوم
ظفر سه خوابه / طبقه چهارم
ظفر منطقه 3 دو خوابه / طبقه چهارم
ظفر یک خوابه / طبقه دوم
ظفر منطقه 3 -فرید افشار سه خوابه / طبقه چهارم
ظفر منطقه 3 دو خوابه / طبقه چهارم
ظفر منطقه 3 -شمال ظفر دو خوابه / طبقه سوم
ظفر دو خوابه / طبقه دوم
ظفر دو خوابه / طبقه چهارم
ظفر فریدافشار سه خوابه / طبقه اول