خرید آپارتمان در میدان دفاع مقدس قم

بلوار گلزاری
محوطه سالاریه سه خوابه / طبقه هفتم
محوطه سالاریه خیابان ژاله سه خوابه / طبقه دوم
محوطه سالاریه خیابان یاسمن سه خوابه / طبقه اول
محوطه سالاریه خیابان میثم سه خوابه / طبقه دوم
محوطه سالاریه خیابان نسترن سه خوابه / طبقه پنجم
محوطه سالاریه سه خوابه / طبقه پنجم
محوطه سالاریه هفت خوابه
محوطه سالاریه خیابان بهشت سه خوابه / طبقه پنجم
محوطه سالاریه سه خوابه / طبقه پنجم
محوطه سالاریه خیابان بهشت سه خوابه