خرید آپارتمان در میدان دانشگاه تهران

بلوار سیمون بولیوار دو خوابه
بلوار سیمون بولیوار بلوار صبا دو خوابه
خیابان فکوری دو خوابه
سه خوابه
بلوار سیمون بولیوار دو خوابه
1
بلوار سیمون بولیوار دو خوابه
1
بلوار سیمون بولیوار دو خوابه
بلوار سیمون بولیوار سه خوابه
بلوار سیمون بولیوار دو خوابه / طبقه دوم
1
بلوار سیمون بولیوار یک خوابه / طبقه اول