خرید آپارتمان در میدان دانشجو مشهد

فروش آپارتمان ۱۳۸ متری مشهد - دانشجو۱۷ کد ملک : ۱۸۸۱۱۷ مبلغ فروش : ۲/۳ میلیارد تومان

فروش آپارتمان ۸۸ متری مشهد - دانشجو ۱۴ کد ملک : ۱۸۳۳۴۰ مبلغ فروش : ۱/۶ میلیارد تومان