خرید آپارتمان در میدان جانبازان اردبیل

خیابان عطایی طبقه سوم
خیابان عطایی دو خوابه / طبقه دوم
خیابان والی سه خوابه / طبقه دوم
خیابان جانبازان دو خوابه / طبقه دوم
خیابان باکری دو خوابه / طبقه چهارم
خیابان عطایی سه خوابه
سه خوابه / طبقه اول
خیابان عطایی دو خوابه / طبقه دوم
خیابان عطایی خیابان ایرانی جم دو خوابه / طبقه اول
خیابان عطایی سه خوابه