خرید آپارتمان در میدان بنفشه کرج

بلوار وحدت دو خوابه / طبقه سوم

#فروش ⏰تاریخ : 1398/12/24 ▪️کد : 3742 🔹متراژ :...

بلوار وحدت دو خوابه / طبقه دوم

▪️کد : 3741 🔹متراژ : 72 🔹طبقه : 2 🔹تعدا...

بلوار وحدت دو خوابه / طبقه دوم

▪️کد : 3732 🔹متراژ : 101 🔹طبقه : 2 🔹تعد...

بلوار وحدت طبقه سوم

▪️کد : 3730 🔹متراژ : 67 🔹طبقه : 3 🔹تعد...

بلوار وحدت دو خوابه / طبقه سوم

#فروش ▪️کد : 3729 🔹متراژ : 70 🔹طبقه :...

بلوار وحدت یک خوابه / طبقه سوم

#فروش ▪️کد : 3728 🔹متراژ : 55 🔹طبقه :...

بلوار وحدت سه خوابه / طبقه پنجم

▪️کد : 3725 🔹متراژ : 147 🔹طبقه : 5 🔹تعد...

بلوار وحدت یک خوابه / طبقه اول

▪️کد : 3720 🔹متراژ : 75.5 🔹طبقه : 1 🔹تعد...

بلوار وحدت دو خوابه / طبقه پنجم

▪️کد : 3719 🔹متراژ : 100 🔹طبقه : 5 🔹ت...

بلوار وحدت دو خوابه / طبقه چهارم

▪️کد : 3713 🔹متراژ : 92 🔹طبقه : 4 🔹تعد...

بلوار وحدت دو خوابه / طبقه سوم

▪️کد : 3710 🔹متراژ : 70 🔹طبقه : 3 🔹تعد...

سه خوابه

▪️کد : 3709 🔹متراژ : 120,140,160 🔹طبقه : 1تا5 🔹تعدادواحد...

سه خوابه

#فروش ⏰تاریخ : 1398/11/15 ▪️کد : 3708 🔹متراژ :...

بلوار وحدت دو خوابه / طبقه اول
بلوار وحدت سه خوابه / طبقه چهارم

▪️کد : 3688 🔹متراژ : 123 🔹طبقه : 4 🔹تعدادواح...