خرید آپارتمان در میدان بنفشه کرج

بلوار وحدت دو خوابه / طبقه اول

▪️کد : 3668 🔹متراژ : 104 🔹طبقه : 1 🔹تعدادو...

خیابان لاله دو خوابه / طبقه همکف

▪️کد : 3669 🔹متراژ : 70 🔹طبقه : هم کف 🔹تعد...

خیابان هفده شهریور سه خوابه / طبقه دوم

▪️کد : 3665 🔹متراژ : 125 🔹طبقه : 2 🔹تعدادو...

بلوار وحدت دو خوابه / طبقه اول

▪️کد : 3663 🔹متراژ : 100 🔹طبقه : 1 🔹تعدادو...

بلوار بنفشه , خیابان شقایق دو خوابه / طبقه دوم

▪️کد : 3661 🔹متراژ : 100 🔹طبقه : 2 🔹تعدادو...

بلوار وحدت دو خوابه / طبقه اول

⏰تاریخ : 1398/08/22 ▪️کد : 3668 🔹متراژ : 104 🔹طبقه...

خیابان صبا دو خوابه / طبقه چهارم

⏰تاریخ : 1398/07/09 ▪️کد : 3642 🔹متراژ : 128 🔹طبقه...

بلوار وحدت سه خوابه / طبقه پنجم

⏰تاریخ : 1398/07/13 ▪️کد : 3645 🔹متراژ : 147 🔹طبقه...

بلوار وحدت دو خوابه / طبقه پنجم

⏰تاریخ : 1398/07/13 ▪️کد : 3646 🔹متراژ : 68 🔹طبقه...

بلوار وحدت سه خوابه / طبقه سوم

⏰تاریخ : 1398/07/28 ▪️کد : 3652 🔹متراژ : 151 🔹طبقه...

بلوار وحدت سه خوابه / طبقه اول

⏰تاریخ : 1398/07/28 ▪️کد : 3656 🔹متراژ : 136 🔹طبقه...

بلوار وحدت دو خوابه / طبقه اول

⏰تاریخ : 1398/08/11 ▪️کد : 3663 🔹متراژ : 100 🔹طبقه...

خیابان هفده شهریور سه خوابه / طبقه دوم

▪️کد : 3665 🔹متراژ : 125 🔹طبقه : 2 🔹تعدادو...

خیابان صبا دو خوابه / طبقه دوم

▪️کد : 3628 🔹متراژ : 74 🔹طبقه : 2 🔹تعدادوا...

بلوار وحدت دو خوابه / طبقه اول

کد : 3634 🔹متراژ : 65 🔹طبقه : 1 🔹تعدادواحد...