خرید آپارتمان در میدان بنفشه کرج

خیابان لاله غربی دو خوابه / طبقه اول
خیابان لاله غربی دو خوابه / طبقه دوم
بلوار وحدت سه خوابه / طبقه دوم
خیابان لاله سه خوابه / طبقه چهارم
کوچه یکم سه خوابه / طبقه پنجم
خیابان شقایق شرقی دو خوابه / طبقه اول
13
بلوار وحدت دو خوابه / طبقه دوم
خیابان ایثار دو خوابه
خیابان ایثار دو خوابه / طبقه چهارم
بلوار وحدت دو خوابه / طبقه اول