خرید آپارتمان در میدان بنفشه کرج

خیابان ایثار دو خوابه / طبقه سوم
خیابان ایثار دو خوابه / طبقه دوم
خیابان ایثار دو خوابه
خیابان ایثار دو خوابه / طبقه دوم
بلوار وحدت دو خوابه / طبقه چهارم
بلوار وحدت دو خوابه / طبقه چهارم
بلوار وحدت دو خوابه / طبقه سوم
خیابان صبا دو خوابه / طبقه دوم
بلوار آتشنشانی یک خوابه / طبقه چهارم
بلوار آتشنشانی دو خوابه / طبقه اول