خرید آپارتمان در میدان بسیج اردبیل

9
پشت اداره گاز چهار خوابه
شهرک امام رضا دو خوابه / طبقه اول
طبقه چهارم
2
دو خوابه / طبقه اول
سه خوابه / طبقه اول
دو خوابه / طبقه اول
2
دو خوابه / طبقه سوم
خیابان رضوان دو خوابه / طبقه اول
دو خوابه / طبقه اول
دو خوابه / طبقه سوم