خرید آپارتمان در میدان بسیج اردبیل

خیابان شهریار دو خوابه / طبقه اول
سه خوابه
خیابان شهریار سه خوابه
کوچه ابراهیمی سه خوابه
دو خوابه / طبقه سوم
دو خوابه
خیابان شهریار طبقه پنجم
پشت بانک ملی
پشت اداره گاز چهار خوابه
شهرک امام رضا دو خوابه / طبقه اول
طبقه چهارم
دو خوابه / طبقه اول
دو خوابه / طبقه سوم
دو خوابه / طبقه اول