خرید آپارتمان در میدان پاسداران همدان

سه خوابه / طبقه دوم

🏡کد:694 🔴آپارتمان فروشی:پاسداران 🔴متراژ:146 🔴متری:6میلیون و 500 🔴قیمت کل:950میلیون. 🔴چندخواب:3 🔴چندطبقه:4 🔴چند واحد:5 🔴طبقه:2 🔴سال ساخت:97...

دو خوابه / طبقه چهارم

🏡کد:695 🔴آپارتمان فروشی:پاسداران 🔴متراژ:70 🔴متری:5میلیون 🔴قیمت کل:350میلیون 🔴چندخواب:2 🔴چندطبقه:4 🔴چند واحد:8 🔴طبقه:4 🔴سال ساخت:84 🔴امکانات:...

دو خوابه / طبقه اول

فروش: آپارتمان پیش فروش 🔘کد: 2027 📌منطقه: پاسداران 📏متراژ: 94 💵قیمت هر متر: 5میلیون و500هزار تومان 📦امکانات: 5طبقه 10واحد، طبقات اول و پنجم 94م...

دو خوابه / طبقه اول

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4050 📌منطقه: پاسداران 📏متراژ: 77 💰قیمت کل: 519 میلیون و 750 تومان 💵قیمت هر متر: 6 میلیون و 750 هزار تومان 📦امکانات: 4طبق...

دو خوابه / طبقه اول

فروش: آپارتمان 🔘کد:4048 (1) 📌منطقه: پاسداران 📏متراژ: 101 💰قیمت کل: 707میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 7میلیون تومان 📦امکانات:5طبقه 9واحد، طبقه او...

یک خوابه / طبقه دوم

فروش: آپارتمان 🔘کد: 4039 📌منطقه: پاسداران 📏متراژ: 58 💰قیمت کل: 335 میلیون تومان 💵قیمت هر متر: 5میلیون و800هزار تومان 📦امکانات: 4طبقه 11واحد،...

دو خوابه / طبقه چهارم

🏡کد:573 🔴آپارتمان فروشی:پاسداران 🔴متراژ: 80 🔴متری:7میلیون 🔴قیمت کل: 560میلیون 🔴چندخواب:2 🔴چندطبقه:4 🔴چند واحد:8 🔴طبقه:4 🔴سال ساخت:98 🔴امکانا...

دو خوابه / طبقه دوم

🏡کد:.543 🔴آپارتمان فروشی:پاسداران 🔴متراژ:115 🔴متری:6میلیون 🔴قیمت کل: 690میلیون 🔴چندخواب:2 🔴چندطبقه:5 🔴چند واحد:5 🔴طبقه:2 🔴سال ساخت:98 🔴امکا...

دو خوابه / طبقه چهارم

🏡کد:542 🔴آپارتمان فروشی:پاسداران 🔴متراژ:145 🔴متری:6میلیون و 200هزار 🔴قیمت کل: 900میلیون 🔴چندخواب:2 🔴چندطبقه:6 🔴چند واحد:6 🔴طبقه:4 🔴سال ساخت:...

دو خوابه / طبقه اول

🏡کد:217 🔴آپارتمان فروشی:پاسداران 🔴متراژ:108 🔴متری:6میلیون800 🔴قیمت کل:734میلیون 🔴چندخواب:2 🔴چندطبقه:3 🔴چند واحد:5 🔴طبقه:1 🔴سال ساخت:92 🔴امکا...

یک خوابه / طبقه دوم

🏡کد:530 🔴آپارتمان فروشی:پاسداران 🔴متراژ: 51 🔴متری :5میلیون 🔴قیمت کل:250میلیون 🔴چندخواب: 1 🔴چندطبقه: 3 🔴چند واحد:3 🔴طبقه:2 🔴سال ساخت:83 🔴امک...

دو خوابه / طبقه پنجم

🏡کد:367 🔴آپارتمان فروشی:پاسداران 🔴متراژ:100 🔴متری:7میلیون 🔴قیمت کل:700میلیون 🔴چندخواب:2 🔴چندطبقه:6 🔴چند واحد:12 🔴طبقه:5 🔴سال ساخت:98 🔴امکان...

دو خوابه / طبقه اول

🏡کد:316 🔴آپارتمان فروشی:پاسداران 🔴متراژ:96 🔴متری:6میلیون 🔴قیمت کل:590میلیون 🔴چندخواب:2 🔴چندطبقه:5 🔴چند واحد:5 🔴طبقه:1 🔴سال ساخت:97 🔴امکانات:...

سه خوابه / طبقه چهارم

🏡کد:197 🔴آپارتمان فروشی: پاسداران 🔴متراژ: 105 🔴متری: 6میلیون و 300 🔴قیمت کل: 660میلیون 🔴چندخواب: 3 🔴چندطبقه: 4 🔴چند واحد: 8 🔴طبقه: 4 🔴سال ساخ...

دو خوابه / طبقه سوم

🏡کد:.485 🔴آپارتمان فروشی:پاسداران 🔴متراژ:75 🔴متری:7میلیون 🔴قیمت کل: 525میلیون 🔴چندخواب:2 🔴چندطبقه:4 🔴چند واحد:7 🔴طبقه:3 🔴سال ساخت:97 🔴امکا...