خرید آپارتمان در میدان ولیعصر رشت

خیابان بوستان13 دو خوابه
بلوار دیلمان کوچه همت سه خوابه / طبقه اول
خیابان بوستان13 سه خوابه / طبقه اول
خیابان دکتر حسابی طبقه اول
بلوار دیلمان کوچه همت سه خوابه / طبقه دوم
بلوار انصاری خیابان ارشاد دو خوابه
دو خوابه / طبقه سوم
بلوار دیلمان خیابان آذراندامی کوچه شبنم دو خوابه / طبقه دوم
بلوار دیلمان خیابان دکتر حسابی دو خوابه / طبقه دوم
بلوار دیلمان خیابان آذراندامی دو خوابه / طبقه چهارم