خرید آپارتمان در میدان هفت تیر مشهد

بلوار هفت تیر خیابان هفت تیر 22 دو خوابه
بلوار هفت تیر خیابان هفت تیر 15 طبقه اول
بلوار هفت تیر خیابان هفت تیر 22 دو خوابه
دو خوابه
طبقه اول
بلوار هفت تیر خیابان هفت تیر 29 شقایق 6 دو خوابه / طبقه دوم
دو خوابه
دو خوابه / طبقه اول
خیابان نسترن طبقه دوم
بلوار هفت تیر خیابان هفت تیر 22 دو خوابه / طبقه همکف
دو خوابه
محدوده بلوار صارمی دو خوابه / طبقه اول
خیابان هفت تیر 15 قبل از بلوار پیروزی دو خوابه / طبقه اول
بلوار هفت تیر خیابان هفت تیر 29 دو خوابه / طبقه دوم
بلوار هفت تیر خیابان هفت تیر5 دو خوابه / طبقه دوم