خرید آپارتمان در میدان هشتم شهریور مشهد

10
بلوار شهید فکوری خیابان شهید فکوری 13 طبقه پنجم
بلوار شهیدفکوری خیابان شهید فکوری 13 طبقه پنجم
6
خیابان هفت تیر36 دو خوابه / طبقه اول
10
خیابان شهبدفکوری 13 دو خوابه / طبقه اول
11
بلوار هفت تیر دو خوابه / طبقه دوم
بلوار شهید فکوری طبقه اول
4
بلوار شهید فکوری
2
بلوار هفت تیر طبقه سوم
7
بلوار هفت تیر دو خوابه / طبقه دوم
بلوار شهید فکوری طبقه اول