خرید آپارتمان در میدان مطهری مشهد

بلوار شهید فلاحی خیابان فلاحی 27 دو خوابه / طبقه دوم
بلوار فلاحی خیابان فلاحی 16 مهنه دو خوابه
فلاحی27 دو خوابه / طبقه همکف
فلاحی38 دو خوابه / طبقه چهارم
فلاحی38 سه خوابه / طبقه سوم
بلوار شهید فلاحی خیابان فلاحی 38 دو خوابه
بلوار فلاحی هاشمیه مهنه دو خوابه / طبقه سوم
بلوار شهید رفیعی دو خوابه / طبقه دوم
بلوار رفیعی دو خوابه
محدوده فلاحی
محدوده فلاحی60 دو خوابه / طبقه اول
محدوده فلاحی32 دو خوابه
محدوده فلاحی38/2 طبقه دوم
محدوده فلاحی27 سه خوابه / طبقه اول
محدوده فلاحی38 دو خوابه / طبقه چهارم