خرید آپارتمان در میدان مطهری مشهد

1
فلاحی27 دو خوابه / طبقه همکف
1
فلاحی38 دو خوابه / طبقه چهارم
1
فلاحی38 سه خوابه / طبقه سوم
1
فلاحی8 سه خوابه / طبقه اول
1
رفیعی14 دو خوابه
1
فلاحی53 دو خوابه
خیابان فلاحی دو خوابه / طبقه اول
بلوار شهید فلاحی خیابان شهید فلاحی 8 دو خوابه / طبقه سوم
بلوار فلاحی خیابان فلاحی 27 سه خوابه / طبقه اول
بلوار شهید فلاحی خیابان شهید فلاحی 77 طبقه سوم